Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Polityka ochrony danych osobowych (RODO)

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem pozostaje firma Employees Sp. z o o. świadcząca profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej oraz obsługi procesów biznesowych chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym, w szczególności zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Dane osobowe gromadzone przez firmę Employees Sp. z o. o. pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody przez osobę, której dotyczą, w związku z prowadzoną rekrutacją.

Osoby, które powierzyły firmie Employees Sp. z o. o. swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz ich poprawienia w każdym czasie, zwrócenia się o ograniczenie przetwarzania, a także otrzymania ich od administratora danych, w formie umożliwiającej ich odczytanie.

Na wyraźne, udokumentowane żądanie osoby, która udostępniła jej dane, firma Employees Sp. z o. o. trwale usunie powierzone jej dane osobowe.

Firma Employees Sp. z o. o. każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których pomimo podjęcia należytych starań przez administratora danych zmierzających do poinformowania osoby o sprostowaniu lub usunięciu jej danych osobowych, takie działanie było niemożliwe.

Dane osobowe są przechowywane przez firmę Employees Sp. z o. o. wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe mogą zostać powierzone innemu podmiotowi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego i profesjonalnego prowadzenia działalności przez firmę Employees Sp. z o. o. w oparciu o zapisy wcześniej zawartych umów oraz za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe firmie Employees Sp. z o. o., ma prawo do złożenia skargi na działanie firmy w zakresie przetwarzania danych osobowych, do organu ochrony danych osobowych.

Kontakt.

W sprawie przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie Employees Sp. z o. o.  prosimy o kontakt pod numerem telefonu 222414209 lub przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres biuro@employees.pl