Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Pracowniku! DOKSZTAŁCAJ SIĘ!

Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy: Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Warto z tego skorzystać, jeśli istnieje taka możliwość. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych nakłada na Pracodawcę Rozporządzenie, z dn. 12 października 1993 roku (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm). Wymieniony powyżej akt daje szeroki wachlarz możliwości dokształcenia się.

Warto postarać się o skierowanie od Pracodawcy…

Pracownik nie ma obowiązku informowania Pracodawcy o rozpoczęciu nauki, jeżeli oczywiście nie wpływa to na godziny jego pracy. Warto jednak przedstawić Pracodawcy nasze plany dokształcania się i postarać się o dofinansowanie z jego strony.
Jeśli już zdecydujemy się na podnoszenie kwalifikacji z pomocą Pracodawcy – postarajmy się uzyskać skierowanie z zakładu pracy. Dokument ten daje bowiem możliwość, uzyskania dodatkowych świadczeń podczas pobierania nauki.

Podpisując skierowanie na dokształcanie Pracownika, Pracodawca musi zadbać o wiele czynników:

  • zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, pokryć koszty podręczników, materiałów szkoleniowych,
  • pokryć opłaty za naukę, narzucone przez szkołę,
  • udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Pracownikowi skierowanemu na studia wyższe przysługuje odpowiednio - 21 dni (studia wieczorowe) lub 28 dni (studia zaoczne) urlopu szkoleniowego, w każdym roku akademickim. Urlop szkoleniowy nie sumuje się i nie przechodzi na kolejny rok.
Dodatkowe dni wolne, poza wymienionymi powyżej, Pracownik otrzymuje na ostatnim roku studiów. Z tytułu przygotowania się do obrony pracy magisterskiej lub dyplomowej, ma do dyspozycji jeszcze 21 dni roboczych.

Przywileje, ale i obowiązki…

Nie możemy jednak zapomnieć, iż skierowanie na dokształcanie nakłada obowiązki nie tylko na Pracodawcę, ale również na Pracownika, którego obejmuje program dokształcania.
Zakład pracy zawiera bowiem z zatrudnionym umowę, określającą prawa i obowiązki stron.
Obawiać powinny się jednak tylko te osoby, których charakteryzuje „słomiany zapał”- w umowie bowiem Pracownik jest zobowiązany m.in. do zwrotu wypłaconych przez Pracodawcę świadczeń - na jego wniosek w części lub w całości, jeśli bez uzasadnionej przyczyny przerwie naukę lub jej nie podejmie. W praktyce, na szczęście, takie sytuacje rzadko mają miejsce.
Ważne jest natomiast aby przed podjęciem rozmów z Pracodawcą, dobrze zastanowić się czy na pewno będziemy w stanie pogodzić pracę z nauką. Jeśli mamy w sobie na tyle determinacji – to warto z takiego rozwiązania korzystać.