Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Urlop macierzyński - nowe przepisy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 16 listopada 2006 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 221, poz. 1615 i zaczęły obowiązywać z dniem 19 grudnia 2006 roku.

Nowelizacja Kodeksu Pracy przewiduje wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego. W związku z tym od 19 grudnia 2006 roku urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  • 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
  • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
  • 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Z odpowiednio dłuższego urlopu macierzyńskiego skorzystają również osoby przebywające na takich urlopach w dniu wejścia w życie ustawy tj. 19 grudnia 2006 roku.

Dłuższym urlopem macierzyńskim objęte zostały również pracownice, które urodziły dziecko w dniu 1 stycznia 2006 r. lub później, a do dnia wejścia w życie ustawy nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego lub jego części z powodu pobytu dziecka w szpitalu.

Prawo do 20 tygodni ma również pracownica, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza.

Do 18 tygodni wydłużony został również wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Mogą z niego skorzystać pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przysposobienie.